Política de Pagamento 支払いポリシー Shiharai porishīCOMO PAGAR


Selecione o modo de pagamento ''boleto konbini'' e finalize a compra.
Você verá o número do seu pedido (9 algarismos) e receberá um e-mail de confirmação da compra, IMEDIATAMENTE.
Se não receber o e-mail, verifique na pasta de lixo eletrônico, porque o seu sistema de segurança pode ter identificado nosso e-mail como SPAM. Se também não estiver lá, contate-nos, por favor: (0532) 659322 ou [email protected]


No primeiro dia útil após a sua compra, a SOLBRASIL lhe enviará (pelo correio) o boleto correspondente para pagamento em qualquer konbini. Você terá cerca de uma semana de para efetuar o pagamento.


No primeiro dia útil após o pagamento deste boleto, seu pedido será liberado para despacho pela FARMA DELIVERY lá do Brasil, chegando diretamente à sua casa aqui no Japão, cerca de 2 ou 3 semanas após.


É uma operação sob controle da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária brasileira) e da alfândega japonesa. 

É uma operação de exportação direta da FARMA DELIVERY (no Brasil) para você, o consumidor final no Japão. A SOLBRASIL é a empresa responsável pelo negócio, aqui no Japão.

Como em qualquer compra internacional, o pagamento é antecipado. Para este tipo de operação não existe a facilidade do pagamento na entrega.


CENTRAL DE ATENDIMENTO NO JAPÃO
440-0853 Aichi-ken Toyohashi-shi Sato 1-9-1
(0532) 65-9322 SoftBank: 090-9920-0062 [email protected]
Horário de atendimento: segunda a sábado das 9:00 às 20:00h (horário do Japão)


お支払い方法


お支払い方法を選択し、購入を確定します。
注文番号(9桁)が表示され、すぐに購入確認メールが届きます。
電子メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認してください。これは、セキュリティシステムが電子メールを迷惑メールと認識している可能性があるからです。

あなたがいない場合は、お問い合わせください:(0532)659322または[email protected]


ご購入後最初の営業日には、コンビニのお支払いに対応するチケットを(メールで)お送りします。あなたは支払いをするために約1週間かかるでしょう。


このチケットをお支払い後の最初の営業日には、ブラジルからFARMA DELIVERY注文の注文がリリースされ、2〜3週間後に日本の自宅に直接到着します。


ANVISA(ブラジル衛生監視機構)と日本の税関の管理下にある事業です。

SOLBRASILは日本でのビジネスを担当している会社です。ブラジルのFARMA DELIVERYの直接輸出業務です。

国際的な購入と同様に、支払いが予想されます。このような操作の場合、納品時に支払いが容易ではありません。


日本のサービスセンター
440-0853愛知県豊橋市佐藤1-9-1
(0532)65-9322ソフトバンク:090-9920-0062 [email protected]
営業時間:月曜日から土曜日の午前9時から午後8時(日本時間)
O shiharai hōhō o shiharai hōhō o sentaku shi, kōnyū o kakutei shimasu. Chūmon bangō (9-keta) ga hyōji sa re, sugu ni kōnyū kakunin mēru ga todokimasu. Denshi mēru ga todokanai baai wa, meiwaku mēruforuda o kakuninshitekudasai. Kore wa, sekyuriti shisutemu ga denshi mēru o meiwaku mēru to ninshiki shite iru kanōsei ga arukaradesu. Anata ga inai baai wa, o toiawase kudasai: (0532) 659322 Matawa [email protected] solbrasil. Co. Jp go kōnyū-go saisho no eigyō-bi ni wa, konbini no o shiharai ni taiō suru chiketto o (mēru de) ookuri shimasu. Anata wa shiharai o suru tame ni yaku 1-shūkan kakarudeshou. Kono chiketto o o shiharai-go no saisho no eigyō-bi ni wa, Burajiru kara FARMA deribarī chūmon no chūmon ga rirīsu sa re, 2 〜 3-shūkan-go ni Nihon no jitaku ni chokusetsu tōchaku shimasu. ANVISA (Burajiru eisei kanshi kikō) to Nihon no Zeikan no kanri-ka ni aru jigyōdesu. SOLBRASIL wa Nihon de no bijinesu o tantō shite iru kaishadesu. Burajiru no FARMA deribarī no chokusetsu yushutsu gyōmudesu. Kokusai-tekina kōnyū to dōyō ni, shiharai ga yosō sa remasu. Ko no yōna sōsa no baai, nōhin-ji ni shiharai ga yōide wa arimasen. Nihon no sābisusentā 440 - 0853 aichikentoyohashishi Satō 1 - 9 - 1 (0532) 65 - 9322 Sofutobanku: 090 - 9920 - 0062 [email protected] solbrasil. Co. Jp eigyō jikan: Getsuyōbi kara doyōbi no gozen 9-ji kara gogo 8-ji (nihonjikan)